แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมเล่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร
2.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

3.กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
4.งบประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร