แจ้งนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 / ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สถานศึกษาอื่น
ระบบโควตาภายนอก และ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ระบบโควตาภายใน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคนทราบ
--------------------------------------------------------
กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบ โหลดเอกสารที่จะต้องกรอกข้อมูล
และเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวให้ครบก่อนมารายงานตัว
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.
--------------------------------------------------------
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2563 หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว
งานทะเบียนขอพบนักเรียน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 3
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ผ่านการคัดเลือก
ระบบโควตาภายใน ทั้งหมดทุกคน
เพื่ออธิบายและเตรียมความพร้อมก่อนการรายงานตัวในวันที่ 23 ม.ค. 64

1.เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 

===>ดาวน์โหลดเอกสาร

2.เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564

===>ดาวน์โหลดเอกสาร

3.รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาภายนอก ม.3 / ม.6 / ปวช. ชั้นปีที่ 3 จากสถานศึกษาอื่น

===>ดาวน์โหลดเอกสาร

4.รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาภายใน ปวช. ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

===>ดาวน์โหลดเอกสาร