งานการเงิน

นายสิงห์คม วุฒิชาติ

หัวหน้างานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกฤษณา  เครือวรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวธนพร โพธิหิรัญ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิราพร กาดอนันต์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเสาวภาคย์ ห้องพ่วง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวหงส์เหม บุญกิตติวศิน

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิรนันท์  แก้วตา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ รายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย