วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 • จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
 • นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ ทุกสาขาวิชา
 • บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทุกสาขาวิชา
 • พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพครู มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาส ทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 • จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน และสังคม ในศตวรรษที่ 21
 • ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาวิชาชีพ

 • คุณธรรมนำทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ที่แสดงออกถึงความดี 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
 • เสริมสร้างปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรอบรู้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้
 • พัฒนาวิชาชีพ กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

คุณธรรมอัตลักษณ์

วินัยดี มีมารยาท

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำวิชาชีพ

เอกลักษณ์

วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม

แบรนด์