แผนกวิชาสามัญ

แผนกวิชาสามัญ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

นางประเทือง จุลวาทิน

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาไทย

นางสาววรรณิศา พรมทับ

ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววรินทร์พร จิโรชกมลวัฒน์

ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตนา จันมา

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายเพิ่มพูน มาก่อกูล

ครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชญานิศ ปวงกาวี

ครูกลุ่มวิชาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอริชาภัสร์ บุญปั๋น

ครูกลุ่มวิชาอังกฤษ
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกัลย์ณิศา เทพพา

ครูกลุ่มวิชาอังกฤษ
พนักงานราชการ

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาภาษาจีน

นางสาวกุลธิดา  ผลดี

ครูกลุ่มวิชาภาษาจีน
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

นางอรพิน เกตุจันทร์

ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสีฟ้า  วุฒิ

ครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอาริสา สุปน

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายวันชัย น้อยจันทร์

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรัชนก  เกตุบางลาย

ครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

นางประเทือง จุลวาทิน

ครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายภัทรพล โพธิหิรัญ

ครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

กลุ่มวิชาพลศึกษา

นางสาวสุนิสา สุยะสัก

ครูกลุ่มวิชาพลศึกษา
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร

ครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ข้าราชการครู

[email protected]
08 8888 8888

นายเพ็ญลักษณ์ มูลอินตา

ครูกลุ่มวิชาพลศึกษา
ครูพิเศษสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย