วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับบุคคลภายนอก

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วันที่ 19 กันยายน 2565สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการประเมินผลโครงงานและ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในรายวิชาโครงงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 21 กันยายน 2565งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเข้าร่วมโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2565 ณ วัดวังหมู ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการเครื่องดื่ม ชาไทย ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 20 กันยายน 2565 นำโดยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและครูที่ปรึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกิจกรรมและร่วมเป็นแกนนำจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (Youth power can do) "พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน" ภายใต้แนวทาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมราม ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 20 กันยายน 2565 นำโดยนายสยาม โต๊ะทองรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังรายนามต่อไปนี้1. นางสาวปวีณา ไชยา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี2. นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนวงษ์ นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี3. นายวีรพล แก้วพวงใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการพัฒนาเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนนางสาวกิตติกานต์ คำชมภู นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศึกษา วิชาการ และนวัตกรรมและนายศุภโชค ใจสุบรรณ นักเรียนสาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 20 กันยายน 2565สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน เมืองมหัศจรรย์ สินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน และนักเรียนเป็นอย่างมาก ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 20 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาววราภรณ์ สุดทอ" นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ เข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department