วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา เข้าประเมินในระบบ RMS 2021 1.ในระบบประเมินครูผู้สอน 2.ระบบประเมินครูที่ปรึกษา http://rms.uttvc.ac.th/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ครอบครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ขอร่วมมุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์ แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่1. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์2. นางจิรวรรณ ขันโท3. นายแสวง บุปะเท4. ร.อ. นพดล อุทัยทวีป5. นางอรัญญา วรสา6. นางสาวศุภนิดา ยังเหล็ก ... See MoreSee Less
View on Facebook
#แจ้งนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 บาทและให้สถานศึกษาเร่งรัดดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการฯให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน นักศึกษา โดยเร็วที่สุดภายใน วันที่ 15 กันยายน 2564 (ตามหนังสือ ศธ. 0604/273) ต้องขออภัยท่านผู้ปกครอง เนื่องจากยังมีนักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลและส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน และในการเบิกจ่ายเงินแต่ละรอบการเบิกจากคลังจังหวัดมีระบบและขั้นตอนไม่สามารถเบิกจ่ายเงินออกมาได้เป็นรายบุคคลได้ ต้องเบิกเงินออกมาในภาพรวมแต่ละรอบของวิทยาลัยฯ บัดนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินงานเบิกจ่ายเงินดังกล่าว โดยจะทำการโอเงินเข้าบัญชีธนาคารขอตามที่แจ้งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และวางกำหนดการจ่ายเงิน ดังนี้ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ 2564 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 6-8 กันยายน 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตฐานตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ณ ห้องมะลุลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (CEC)ขอเชิญชวน นักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐาน การขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน app Tik Tok Marketing”และสามารถดำเนินการ ดังนี้1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตาม link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCispGQfZBVVku4IGU7d6jnqJ6x8YWTvzReJdDfJ5bVH0JcQ/viewform หรือสแกนได้จาก QR Code “ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม”2. ขอให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม แอดเข้ากลุ่มไลน์ http://line.me/ti/g/WUFBJMBmKQ เพื่อรับทราบการแจ้งข้อมูลรายละเอียดในการฝึกอบรมครั้งนี้ ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department