วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับบุคคลภายนอก

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาในโอกาสที่ได้รับ🎖 รางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสา จังหวัดอุตรดิตถ์ --- ประจำปี 2566 ---ได้แก่ 1.นางสาวชุติมณฑน์ กลิ่นทอง - ปวช.3/2 สาขาวิชาการบัญชี2.นายณัฐวุฒิ อยู่มงคล - ปวช.3/1 สาขาวิชาการตลาด3.นางสาวนิลนา จันทร์ทอง - ปวส.2/3 สาขาวิชาการบัญชี ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 🎊 🎊 🎊 🎊 🎖 ยินดีต้อนรับในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ------ ✍️ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ -----📍 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 🎊 🎊 🎊 🎊 🎖 ยินดีต้อนรับครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ------------ 🎀 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย 🎀 ----------- ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 19 กันยายน 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์🎖 ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ตามนโยบาย Quick Win เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่สถานประกอบการ ----------- ประจำปีงบประมาณ 2566 --------------📍 ณ โดมแก้วเจ้าจอมภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/GGtUGsKoqnn7TsUu7 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 19 กันยายน 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์--------------------------------------------------------------------------🎖 มอบหมายหน้าที่-- นายสยาม โต๊ะทอง --รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา🎖 ประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน --------- ระดับสถานศึกษา -----------ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2566📍 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/duAovf9z6f4x5duw8 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 19 กันยายน 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์🏅 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การอบรมแผนธุรกิจ และแผนการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่--------- ประจำปีการศึกษา 2566 ----------📍 ณ ห้องสบันงาภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/zdpjguwb6KW2iLqw9 ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department