วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องเจษฏาบดินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ – รหัสสาขา 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา – รหัสสาขา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา – รหัสสาขา 302 กลุ่มวิชาการเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา – รหัสสาขา 304 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตราเอกสารการรับสมัครhttps://www.uttvc.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/uttvc17062564-1.pdfดาวน์โหลดใบสมัครhttps://www.uttvc.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/uttvc17062564-2.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำโดยดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยม ผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศจากงานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เรื่อง มาตรการขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และยกเว้นค่าปรับลงทะเบียนรายวิชาช้ากว่ากำหนด สำหรับนักเรียนระดับ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับ (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำโดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยม ผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดร.ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประชุมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department