วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปภาพกิจกรรม

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2565สถานศึกษาที่ประสงค์ส่งโควตาสามารถ Downloads ตาราง File Excel เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน ก่อนนำส่งทาง E-mail [email protected] (ชื่อนี้เท่านั้น ส่งไปชื่อ E-mail อื่นถือว่าโมฆะ) และขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามวันและเวลา ที่ระบุในปฏิทินปฏิบัติงาน การรับการรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิ์และประโยชน์ของนักเรียน ที่จะได้รับในอนาคต

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

UTTVC.Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: No posts available for this Facebook ID

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ผลิตกำลังคน มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department