ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 โควตาพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 2 โควตาพิเศษ