ITA 2023 : Open to Transparency

[ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ]

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ

1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ  ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณะได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O1โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของสถานศึกษา
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น
ข้อมูล O1
O2ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) รูปถ่าย 4) ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น
ข้อมูล O2
O3อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น
ข้อมูล O3
O4แผนพัฒนาสถานศึกษา หรือแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 2. เป้าหมาย 3. ตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน
ข้อมูล O4
O5ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ที่อยู่สถานศึกษา 2. หมายเลขโทรศัพท์ 3. E-mail 4. แผนที่ตั้ง
ข้อมูล O5
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เป็นต้น
ข้อมูล O6

การบริหารงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน
ข้อมูล O7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O8Q&A
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางบนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Messenger Live, Chat, Chatbot เป็นต้น
ข้อมูล O8
O9Social Network
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram, TikTok เป็นต้น
ข้อมูล O9

การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O10แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. โครงการหรือกิจกรรม 2. งบประมาณที่ใช้ 3. ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
ข้อมูล O10
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
 • รูปแบบรายงานสามารถดำเนินการเป็นตารางหรือตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา
ข้อมูล O11
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียดครบทั้ง 3 องค์ประกอบ)
ข้อมูล O12

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน, คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ, คู่มือการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาสำหรับครูผู้สอน, คู่มือปฏิบัติเวลายามสำหรับบุคลากรสถานศึกษา เป็นต้น
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำสำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา หรือ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาใช้งานร่วมกับส่วนกลาง เช่น คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา เป็นต้น
  ข้อมูล O13
  O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  ข้อมูล O14
  O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณปัจจุบัน
  • เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจการให้บริการ Fix it ช่วงเทศกาลปีใหม่, ความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดสถานศึกษา, ความพึงพอใจต่อผู้สอน, ความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครอง, เป็นต้น
  ข้อมูล O15
  O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
  • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
   ข้อมูล O16
   O17E–Service
   • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์, การประสานงานใช้สถานที่, ระบบ ศธ. 02, ระบบ RMS เป็นต้น
   • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
   ข้อมูล O17

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
   O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
   • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 2. งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
   • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
   ข้อมูล O18
   O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
   • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
   • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
   ข้อมูล O19
   O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายลเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
   • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
    ข้อมูล O20

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
    O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน * กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
    ข้อมูล O21
    O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
    • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
    • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน
    ข้อมูล O22
    O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
    • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง, วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง, ราคากลาง, วิธีการซื้อหรือจ้าง, รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
    • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
    ข้อมูล O23
    O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
    • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
    • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
    ข้อมูล O24

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
    O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น พัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล, กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอาชีวศึกษา, พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น
    • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
    ข้อมูล O25
    O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
    • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
    ข้อมูล O26
    O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เช่น การบรรจุ และแต่งตั้ง พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 3) การพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน เป็นต้น 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น, การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น
    ข้อมูล O27
    O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฏรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
    • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
     ข้อมูล O28

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O29แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 4. ระยะเวลาดำเนินการ
     ข้อมูลO29
     O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่องทาง การร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ ผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
     ข้อมูล O30
     O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
     • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
     • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุนัน *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
     ข้อมูลO31

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
     • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
     ข้อมูล O32
     O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O33

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O34นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
     • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O34
     O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับอมบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
     • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O35

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O36
     O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา
     • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O37

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
     • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาททางสังคม
     • เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจุบัน
     ข้อมูล O38

     แผนป้องกันการทุจริต

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
     • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. งบประมาณ 3. ช่วงเวลาดำเนินการ
     • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O39
     O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
     • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
     • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O40
     O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
     • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
     ข้อมูล O41

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
     O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
     • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาหรือประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ)
     ข้อมูล O42
     O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
     • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
     • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
     • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
     ข้อมูล O43