เอกสารงานพัสดุ

ราคาวัสดุสำนักงาน ร้านอภิญญา 2567

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

ราคาวัสดุสำนักงาน ร้านอภิญญา 2566

ราคาวัสดุสำนักงาน ในราคาปัจจุบัน ประกอบการเขียน สผ. 2565

ตรวจสอบราคากลาง

1.วัสดุสำนักงาน สืบราคากดลิงค์
2.รายการจำแนกพัสดุ ที่ ศธ 0601/8656 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากดลิงค์ 
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กดลิงค์
4.เกณฑ์ราคากลาง คอมพิวเตอร์กดลิงค์