ข่าวประกวดราคา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกวดราคาซื้อครุภณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกวดราคาซื้อครุภณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผลทั่วไปและอุปกรณ์เครื่อข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding

ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผลทั่วไปและอุปกรณ์เครื่อข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding