ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2565

1. แบบประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา  2565  กดเพื่อทำแบบประเมิน
2.แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  กดเพื่อทำแบบประเมิน
3.แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา  2565กดเพื่อทำแบบประเมิน
4.แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา  2565   กดเพื่อทำแบบประเมิน