ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)