ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส.) รอบที่ 2 โควตาพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 2 โควตาพิเศษ