บัตรลงทะเบียน โควตา ใน-นอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งวดที่2)

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางานS01

รอบ โควตา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
1การบัญชี   จบ ปวช. การบัญชี ปกติS02
 การบัญชี  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติS03
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติS04
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติS05
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีS06
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีS07
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีS08
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีS09
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติS10
 ธุรกิจดิจิทัล  1/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติS11
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคีS12
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีS13
5การจัดการทั่วไปจบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก
การจัดการทั่วไปจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
6การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติS14
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติS15

รอบ โควตา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติS16
ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติS17
8วิจิตรศิลป์จบ ปวช. วิจิตรศิลป์ปกติS29
วิจิตรศิลป์จบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก / การออกแบบ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติS30

รอบ โควตา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
9แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติS18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติS19
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี S20
10อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติS21
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติS22
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี S23
12การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี S24
13การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี S25
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี S26
14การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี S27
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี S28