วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานโครงการฝึกอบรมกระบวนการในการให้คำแนะนำ และพัฒนาครูที่ปรึกษา อวท. และชมรมวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์