งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางนันทนา พุ่มอรัญ

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวมุดา  เขียวจั่น

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวทัศนีย์ ปฤษณา

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมาลัย

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจินตหรา จันตาเรียน

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกนกพร  จงภักดี

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุทธิรักษ์  ตาปิก

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายจตุรวิทย์  อารีย์

ผู้ช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์

เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ของศูนย์บ่มเพาะ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ สรรหา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ารับการบ่มเพาะ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย