บัตรลงทะเบียน 2/2566

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1-2-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ยอดเงินดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางาน1,500uttvc1
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขางาน1,250uttvc2
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขางาน1,820uttvc3

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขาวิชาสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
1การบัญชี   1/1  1/2 จบ ปวช. การบัญชี ปกติ4,450uttvc-S6601
 การบัญชี   1/3จบ ปวช. การบัญชี ทวิภาคี5,350uttvc-S6602
 การบัญชี   1/4 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,250uttvc-S6603
2การตลาด  1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ4,250uttvc-S6604
 การตลาด  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,050uttvc-S6605
 การตลาด  1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี4,050uttvc-S6606
 การตลาด  1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,450uttvc-S6607
 การตลาด  1/3  ToPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี5,050uttvc-S6608
 การตลาด  1/3  ToPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี5,450uttvc-S6609
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1  
ธุรกิจดิจิทัล  1/2 
ธุรกิจดิจิทัล  1/3
จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ4,950uttvc-S6610
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี4,850uttvc-S6611
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี5,850uttvc-S6612
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ4,950uttvc-S6613
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ5,550uttvc-S6614

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขาวิชาสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
6วิจิตรศิลป์จบ ปวช.  วิจิตรศิลป์ปกติ4,950uttvc-S6615
 วิจิตรศิลป์จบ ปวช. การออกแบบ / คอมพิวเตอร์กราฟิก 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ5,750uttvc-S6616
7ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติ5,050uttvc-S6617
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกทวิภาคี5,550uttvc-S6618
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ5,850uttvc-S6619

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
7เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ5,250uttvc-S6620
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ6,050uttvc-S6621
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  1/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 4,760uttvc-S6622
8อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติ6,550uttvc-S6623
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ7,450uttvc-S6624
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 4,450uttvc-S6625
9การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 5,650uttvc-S6626
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี 3,550uttvc-S6627
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,450uttvc-S6628
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 3,350uttvc-S6629
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,250uttvc-S6630

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขาวิชาสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
1การบัญชี   2/1  2/2  2/3จบ ปวช. การบัญชี ปกติ5,020uttvc-S26601
 การบัญชี   2/4 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,420uttvc-S26602
2การตลาด  2/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ5,620uttvc-S26603
 การตลาด  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,620uttvc-S26604
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี5,320uttvc-S26605
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี5,720uttvc-S26606
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี4,020uttvc-S26607
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,420uttvc-S26608
3ธุรกิจดิจิทัล  2/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ4,820uttvc-S26609
 ธุรกิจดิจิทัล  2/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,520uttvc-S26610
4การจัดการธุรกิจค้าปลีก จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี5,220uttvc-S26611
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี5,620uttvc-S26612
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ5,120uttvc-S26613
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ5,420uttvc-S26614

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขาวิชาสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
6วิจิตรศิลป์จบ ปวช.  วิจิตรศิลป์ปกติ5,320uttvc-S26615
 วิจิตรศิลป์จบ ม6 / การออกแบบ / คอมพิวเตอร์กราฟิก ปกติ5,320uttvc-S26616
7ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติ5,020uttvc-S26617
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ5,220uttvc-S26618

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขาวิชาสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
7เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 2/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ3,620uttvc-S26619
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ3,620uttvc-S26620
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 4,520uttvc-S26621
8อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. อาหารปกติ5,620uttvc-S26622
 อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,820uttvc-S26623
 อาหารและโภชนาการ  2/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 6,420uttvc-S26624
9การจัดการดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,920uttvc-S26625
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี 5,720uttvc-S26626
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 5,720uttvc-S26627
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 5,420uttvc-S26628
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 5,720uttvc-S26629