บัตรลงทะเบียน ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  ทุกสาขาวิชาปกติ/ทืวิภาคี1,350บัตรลงทะเบียน
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทุกสาขาวิชาปกติ/ทืวิภาคี1,350บัตรลงทะเบียน

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขาวิชา/ระดับ ปวส.ระบบสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขายอดเงินชื่อ file
1การบัญชี  ปกติจบ ปวช. การบัญชี 4,250 บัตรลงทะเบียน
 การบัญชี ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.64,750บัตรลงทะเบียน
2การตลาด 2/1ปกติจบ ปวช. การตลาด / การขาย4,450บัตรลงทะเบียน
 การตลาด  2/1ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.65,150บัตรลงทะเบียน
 การตลาด  2/2 ทวิภาคีจบ ปวช. การตลาด / การขาย3,650บัตรลงทะเบียน
 การตลาด  2/2ทวิภาคีจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.63,950บัตรลงทะเบียน
 การตลาด   2/3ทวิภาคีจบ ปวช. การตลาด / การขาย3,950บัตรลงทะเบียน
 การตลาด  2/3ทวิภาคีจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.64,250บัตรลงทะเบียน
3เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติจบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4,650บัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.64,950บัตรลงทะเบียน
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทวิภาคีจบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก3,850บัตรลงทะเบียน
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทวิภาคีจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.64,250บัตรลงทะเบียน
5การจัดการสำนักงานปกติจบ ปวช. การจัดการสำนักงาน4,450บัตรลงทะเบียน
 การจัดการสำนักงาน  ปกติจบ ปวช. การเลขานุการ หรือ4,850บัตรลงทะเบียน
  ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.64,850บัตรลงทะเบียน

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขาวิชา/ระดับ ปวส.ระบบสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขายอดเงินชื่อ file
6วิจิตรศิลป์ปกติจบ ปวช.วิจิตรศิลป์4,950บัตรลงทะเบียน
 วิจิตรศิลป์ปกติจบ ปวช. การออกแบบ/ ม.6
จบ ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิก / ปวช.ต่างสาขา
4,950บัตรลงทะเบียน
6ดิจิทัลกราฟิกปกติจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก
จบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
5,050บัตรลงทะเบียน

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขาวิชา/ระดับ ปวส.ระบบสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาจำนวนเงินชื่อ file
7เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  ปกติจบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น5,750บัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,250บัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายทวิภาคี จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น4,050บัตรลงทะเบียน
8อาหารและโภชนาการ  ปกติจบ ปวช. อาหาร
บ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
4,850บัตรลงทะเบียน
 อาหารและโภชนาการทวิภาคี จบ ปวช. อาหาร3,350บัตรลงทะเบียน
9การดูแลผู้สูงอายุ  ทวิภาคี จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.64,450บัตรลงทะเบียน
10การโรงแรมทวิภาคี จบ ปวช. การโรงแรม
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
3,850บัตรลงทะเบียน
11การท่องเที่ยว  ทวิภาคี จบ ปวช. การท่องเที่ยว4,050บัตรลงทะเบียน
การท่องเที่ยว  ทวิภาคี จบ ปวช. การท่องเที่ยว4,050บัตรลงทะเบียน