งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายภัทรพล โพธิหิรัญ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล

ผู้ช่วยงานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(งาน อวท.)

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจงรักษ์   เทียนขำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานชมรม To Be Number One

[email protected]
08 8888 8888

นายธนาวิทย์  ปัสติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานชมรม To Be Number One

[email protected]
08 8888 8888

 นายณัฐชัย  ยิ้มเยื้อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานชมรม To Be Number One

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดุษฎี     อินดวง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานชมรม To Be Number One

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุนิสา สุยะสัก

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร

[email protected]
08 8888 8888

นายวันชัย   น้อยจันทร์

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร

[email protected]
08 8888 8888

นายเพ็ญลักษณ์ มูลอินตา

ผู้ช่วยงานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร

[email protected]
08 8888 8888

นายเพิ่มพูน มาก่อกูล

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีคำ

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งาน อวท.)

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรัชนก  เกตุบางลาย

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งาน อวท.)

[email protected]
08 8888 8888

นายสุรชนัย สอนอิน 

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งาน อวท.)

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววราภรณ์  สุดทอ

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายกิตติกานต์  ชาญสมาธิ

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางปาวิน จังต่อตระกูล

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางปวีณา หล่ำสุข

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ
 5. กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 6. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 7. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 8. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย