งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวสาวิมล คำเพ็ง

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายหัฏฐเศรษฐ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรพรรณ พ่วงพูน

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายสุรชนัย  สอนอิน

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายกฤษฎา คงเกตุ

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวมธุรส    สดนามอญ

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววันวิสา   ปาสวน

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา เหล่าเสนา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย