งานปกครอง

นายวัชรวุฒิ เรือนคำ

หัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอภิรดา ม่วงทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายปกรณ์ แสงซื่อ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางกาญจนา มั่นดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายสุพจน์ ใจน้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา คำบุญมา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรสสุคนธ์ ทองพูน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนาภัทร สุขเณร

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอาลิษา กมลกิจเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายสิทธิโชค  ชูศรีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวปนัดดา ใจทหาร

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย