โครงการค่ายภาษาจีนเพื่อพัฒนาอาชีวะสู่สากล (Chinese Camp)

วันที่ 21 มกราคม 2567 นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดโครงการค่ายภาษาจีนเพื่อพัฒนาอาชีวะสู่สากล (Chinese Camp) ณ ห้องประชุมร่มราชพฤษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์