จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

นที่ 8 มีนาคม 2567✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ✨จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ——**——- สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ——**——-ขอขอบคุณวิทยากร- พระอาจารย์สมจิตร สมจิตฺโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม และพระเลขานุการวัดท่าถนน- นายสิงห์คม วุฒิชาติครูสาขาวิชาการบัญชี- นายภัทรพล โพธิหิรัญครูหัวหน้างานกิจกรรมณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์