ประชุมพิจารณากลั่นกรองรายการหนังสือเรียน ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองรายการหนังสือเรียน ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์