พิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ อยู่ตั้ง ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ณ อาคาร 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์