บัตรลงทะเบียน 1/2564 รอบความสามารถพิเศษ

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (งวดที่2)

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ระดับที่จบระบบงวดที่ 2ดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางานม.3ปกติ1,850ช1

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบงวดที่ 2ดาวน์โหลด
1การบัญชี   จบ ปวช. การบัญชี ปกติ5,050สามารถ-S01
 การบัญชี  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,550สามารถ-S02
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ5,250สามารถ-S03
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,950สามารถ-S04
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี5,250สามารถ-S05
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี5,950สามารถ-S06
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี5,250สามารถ-S07
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี5,950สามารถ-S08
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ4,750สามารถ-S09
 ธุรกิจดิจิทัล  1/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,550สามารถ-S10
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี5,550สามารถ-S11
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี6,250สามารถ-S12
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ4,950สามารถ-S13
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 
ปกติ5,850สามารถ-S14

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบงวดที่ 2ดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติ5,250สามารถ-S15
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ6,050สามารถ-S16

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบงวดที่ 2ดาวน์โหลด
7แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ5,950สามารถ-S17
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ6,650สามารถ-S18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 5,750สามารถ-S19
8อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติ5,550สามารถ-S20
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ6,450สามารถ-S21
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 6,850สามารถ-S22
9การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 6,150สามารถ-S23
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี 5,050สามารถ-S24
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 5,650สามารถ-S25
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 5,350สามารถ-S26
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 5,650สามารถ-S27