ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา