วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ การรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2565สถานศึกษาที่ประสงค์ส่งโควตาสามารถ Downloads ตาราง File Excel เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน ก่อนนำส่งทาง E-mail [email protected] (ชื่อนี้เท่านั้น ส่งไปชื่อ E-mail อื่นถือว่าโมฆะ) และขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามวันและเวลา ที่ระบุในปฏิทินปฏิบัติงาน การรับการรับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิ์และประโยชน์ของนักเรียน ที่จะได้รับในอนาคต