ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ