วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานเปิดโครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์