วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานโครงการความร่วมมือสถานศึกษากับภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์