วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประชุมครูเพื่อหาแนวทางในการแนะแนวเชิงรุกเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์