วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสยาม โต้ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานโครงการนิเทศ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ในระบบ GFMIS วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์)