วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานโครงการนิเทศ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ในระบบ GFMIS วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์)