วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของถุงพองลมกันกระแทกชีวภาพ ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายชื่อ นศ ที่จัดทำโครงงาน นางสาว วัชราภรณ์ เอี่ยมอำนวย นางสาว กรรณิการ์ เขียวสุขใหม่ นางสาว สุภาวดี ทวนพรมราช นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชีครูที่ปรึกษาและครูผู้ควบคุม นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม นางสาวรัชนก เกตุบางลาย นางสาวบัณฑิตา สิงห์ช่างชัย นางสาวสุธิชา จีนทั่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของถุงพองลมกันกระแทกชีวภาพ ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายชื่อ นศ ที่จัดทำโครงงาน นางสาว วัชราภรณ์ เอี่ยมอำนวย นางสาว กรรณิการ์ เขียวสุขใหม่ นางสาว สุภาวดี ทวนพรมราช นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชีครูที่ปรึกษาและครูผู้ควบคุม นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม นางสาวรัชนก เกตุบางลาย นางสาวบัณฑิตา สิงห์ช่างชัย นางสาวสุธิชา จีนทั่ง