บัตรลงทะเบียน 2/2565

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางานuttvc_u1
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขางานuttvc_u2
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขางานuttvc_u3

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
1การบัญชี   1/1 1/2 1/3จบ ปวช. การบัญชี ปกติuttvc_s01
 การบัญชี  1/4จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_s02
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติuttvc_s03
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_s04
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีuttvc_s05
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc_s06
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีuttvc_s07
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc_s08
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   
ธุรกิจดิจิทัล  1/2
จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc_s09
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคีuttvc_s10
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc_s11
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติuttvc_s12
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc_s13

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
6ทัศนศิลป์จบ ปวช. วิจิตรศิลป์ปกติuttvc_s14
ทัศนศิลป์จบ ปวช. การออกแบบ / คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติuttvc_s15
7ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติuttvc_s16
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc_s17

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
8แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติuttvc_s18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_s19
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี uttvc_s20
9อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติuttvc_s21
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_s22
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี uttvc_s23
10การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc_s24
11การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี uttvc_s25
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc_s26
12การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี uttvc_s27
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc_s28

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
1การบัญชี   2/1  2/2  2/3จบ ปวช. การบัญชี ปกติuttvc_t01
 การบัญชี   2/4 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_t02
2การตลาด  2/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติuttvc_t03
การตลาด  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_t04
การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีuttvc_t05
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc_t06
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีuttvc_t07
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc_t08
3ธุรกิจดิจิทัล  2/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติuttvc_t09
 ธุรกิจดิจิทัล  2/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_t10
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคีuttvc_t11
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc_t12
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติuttvc_t13
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc_t14

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติuttvc_t15
ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc_t16

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
7แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติuttvc_t17
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_t18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี uttvc_t19
8อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. อาหารปกติuttvc_t20
 อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc_t21
 อาหารและโภชนาการ  2/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี uttvc_t22 
9การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc_t23
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี uttvc_t24
การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่มจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc_t25
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี uttvc_t26
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc_t27