วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาแกนนำ ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์