วันที่ 10 มีนาคม 2566ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะครู อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน และการจัดทำแผนฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยากรโดย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์