งานบริหารงานทั่วไป

นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเบญจพร น้อยเทียน

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชลธิชา น้อยนคร

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางคนึงนิจ อิ่มเอิบ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

examp[email protected]
08 8888 8888

นางปวีณา หล่ำสุข

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสโรชา ภักดีศรี

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิรนันท์ แก้วตา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
  6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย