งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางกาญจนา มั่นดี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอริชาภัสร์ บุญปั๋น

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์แก้ว

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายธนาวิทย์     ปัสติ

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายวันชัย   น้อยจันทร์

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกัลย์ณิศา เทพพา

ผู้ช่วยหัวหน้าานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจินตหรา จันตาเรียน

ผู้ช่วยหัวหน้าานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรัชนก  เกตุบางลาย

ผู้ช่วยหัวหน้าานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรพรรณ  พ่วงพูน

ผู้ช่วยหัวหน้าานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเบญจพร น้อยเทียน

ผู้ช่วยหัวหน้าานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายกฤษดา      เลี้ยงประเสริฐ

ผู้ช่วยหัวหน้าานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววันวิสา   ปาสวน

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริรัตน์ ทับแว่ว

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย