งานวัดผลและประเมินผล

นางสีฟ้า วุฒิ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอริชาภัสร์ บุญปั๋น

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์แก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนาภัทร สุขเณร

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจินตหรา จันตาเรียน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุธิชา    จีนทั่ง

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายกฤษดา   เลี้ยงประเสริฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายสรศักดิ์  ประทิศ

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร์

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางรัชฎาภรณ์ บุญธรรม

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย