งานสื่อการเรียนการสอน

นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายชินกฤต ประสารยา

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ

ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางรัชฎาภรณ์ บุญธรรม

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายเนติพงศ์ สัจจา

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย