งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวอภิรดา ม่วงทอง

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นายธวัชร์ ม่วงวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววิไลลักษณ์ ผ่องแจ้ง

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเปรมกมล ดาแว่น

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย