ข่าวสาร

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประธานโดยนายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

1 2 3 4 5 40