การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รอบโควตาพิเศษ และรอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ดำเนินการรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รอบโควตาพิเศษ และรอบความสามารถพิเศษ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID–19 ตามคำแนะนำจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์