บัตรลงทะเบียน 1/2564

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ที่ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ยอดเงินดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  ทุกสาขางาน1,450ช2
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทุกสาขางาน1,450ช3

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
1การบัญชี   2/1  2/2  2/3จบ ปวช. การบัญชี ปกติ4,350S2-01
 การบัญชี   2/4 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ4,850S2-02
2การตลาด  2/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ4,550S2-03
 การตลาด  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,250S2-04
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี4,050S2-05
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,350S2-06
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี4,350S2-07
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,650S2-08
3ธุรกิจดิจิทัล  2/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ4,650S2-09
 ธุรกิจดิจิทัล  2/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ5,050S2-10
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี3,950S2-11
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,350S2-12
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ4,450S2-13
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ4,850S2-14

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก
จบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ5,050S2-15

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
7แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ5,850S2-16
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ6,350S2-17
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 4,150S2-18
8อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. อาหาร
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ4,550S2-19
 อาหารและโภชนาการ  2/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 3,450S2-20
9การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,850S2-21
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรม
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ทวิภาคี 4,350S2-22
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 3,950S2-23
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,250S2-24