webmaster

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผลทั่วไปและอุปกรณ์เครื่อข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding

ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผลทั่วไปและอุปกรณ์เครื่อข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding

1 5 6 7 8 9 16