ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1 2 3 4