บัตรลงทะเบียน ปวช.1 ปวส.1

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาวิชาปกติ/ทวิภาคี1,700บัตรลงทะเบียน

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขาวิชา/ระดับ ปวส.ระบบสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขายอดเงินชื่อ file
1การบัญชี  ปกติจบ ปวช. การบัญชี 5,200บัตรลงทะเบียน
 การบัญชี  ทวิภาคีจบ ปวช. การบัญชี 6,200บัตรลงทะเบียน
 การบัญชี ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.65,700บัตรลงทะเบียน
2การตลาด ปกติจบ ปวช. การตลาด / การขาย5,100รอดำเนินการจัดห้องเรียน
 การตลาด  ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.65,800รอดำเนินการจัดห้องเรียน
 การตลาด  ทวิภาคีจบ ปวช. การตลาด / การขาย5,400รอดำเนินการจัดห้องเรียน
 การตลาด  ทวิภาคีจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.65,700รอดำเนินการจัดห้องเรียน
 การตลาด  ทวิภาคีจบ ปวช. การตลาด / การขาย5,400รอดำเนินการจัดห้องเรียน
 การตลาด ทวิภาคีจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,100รอดำเนินการจัดห้องเรียน
3เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติจบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ5,000บัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.65,600บัตรลงทะเบียน
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทวิภาคีจบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก5,800 บัตรลงทะเบียน
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทวิภาคีจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,000บัตรลงทะเบียน
5การจัดการสำนักงานปกติจบ ปวช. การจัดการสำนักงาน5,200บัตรลงทะเบียน
 การจัดการสำนักงาน  ปกติจบ ปวช. การเลขานุการ หรือ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
6,100บัตรลงทะเบียน

ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขาวิชา/ระดับ ปวส.ระบบสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขายอดเงินชื่อ file
6วิจิตรศิลป์ปกติจบ ปวช.วิจิตรศิลป์5,500บัตรลงทะเบียน
 วิจิตรศิลป์ปกติจบ ปวช. การออกแบบ/ ม.6
จบ ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิก / ปวช.ต่างสาขา
6,300บัตรลงทะเบียน
6ดิจิทัลกราฟิกปกติจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก6,200บัตรลงทะเบียน
ปกติจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
6,200บัตรลงทะเบียน

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขาวิชา/ระดับ ปวส.ระบบสาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาจำนวนเงินชื่อ file
7เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  ปกติจบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น6,800บัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,800บัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายทวิภาคี จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น5,400บัตรลงทะเบียน
8อาหารและโภชนาการ  ปกติจบ ปวช. อาหาร6,200บัตรลงทะเบียน
 อาหารและโภชนาการ ปกติจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,700บัตรลงทะเบียน
 อาหารและโภชนาการทวิภาคี จบ ปวช. อาหาร6,100บัตรลงทะเบียน
9การดูแลผู้สูงอายุ  ทวิภาคี จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,600บัตรลงทะเบียน
10การโรงแรมทวิภาคี จบ ปวช. การโรงแรม6,000บัตรลงทะเบียน
 การโรงแรมทวิภาคี จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,000บัตรลงทะเบียน
11การท่องเที่ยว  ทวิภาคี จบ ปวช. การท่องเที่ยว6,100บัตรลงทะเบียน
 การท่องเที่ยว ทวิภาคี จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.66,100บัตรลงทะเบียน