System

การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รอบโควตาพิเศษ และรอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2564

การรับรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รอบโควตาพิเศษ และรอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันลีลาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปี 2564

พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันลีลาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการชี้แจง เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการชี้แจง เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

1 2 3